Scholingsfonds Bouwnijverheid

Het belang van scholing is groot in de bedrijfstak. Innovatieve technieken, nieuwe kennis en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat vakinhoudelijke bijscholing noodzakelijk blijft. Het Scholingsfonds stimuleert scholing van bouwplaatsmedewerkers. Iedere werknemer die valt onder de CAO voor de Bouwnijverheid heeft elk kalenderjaar recht op gemiddeld twee dagen scholing met behoud van loon.

De regeling
Werkgevers die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen en die hun (Bouw-CAO) werknemers cursussen laten volgen komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het Scholingsfonds voor: verlet-, reis- en cursuskosten die verband houden met het volgen van een cursus uit de catalogus.

De verletkosten bestaan uit het vastovereengekomen loon plus de daarbij behorende vakantietoeslag en de over dat loon door de werkgever verschuldigde premies en bijdragen. De vergoeding geldt per dag en per werknemer.

Vergoeding cursuskosten
Bedrag:  Thema-indeling:
€ 113,-   Cursussen op het terrein van Vaktechniek
€ 113,-   Cursussen op het terrein van Organisatie, planning en automatisering
€ 89,-     Cursussen op het terrein van Communicatie en samenwerking
€ 74,-     Cursussen op het terrein van Kwaliteitszorg en milieu 100%

De cursuskosten van de leermeestercursus worden op grond van CAO-afspraken 100% vergoed.

Vergoedingsstempels
In de catalogus is op iedere cursuspagina een 'vergoedingsstempel' geplaatst. In deze stempel staat het bedrag of percentage dat per cursusdag wordt vergoed aan de werkgever. Er zijn vier vergoedingsstempels:

              


Vergoeding verlet- en reiskosten

Het bestuur van het Scholingsfonds heeft de vergoeding van de verlet- en reiskosten vastgesteld op maximaal €160,- per cursusdag voor werknemers van 22 jaar en ouder. Dit bedrag wordt voor jeugdige werknemers per leeftijd gestaffeld. Zie hieronder.

Leeftijd:  Staffel in procenten:  Vergoeding verlet- en reiskosten in euro's:
22 jaar en ouder   100   160
21   87,5   140
20   75   120
19   65   104
18   55   88
17   45   72
16   40   64


Het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid verstrekt geen aparte reiskostenvergoeding.

CONTACT

De route naar vakmanschap.

Powered by Verkeerscollege Twente ROC van twente